فایل پایان نامه تعریف مدیریت دانش

۲-۲-۳-تعریف مدیریت دانش

پیچیدگی فهم دانش و همچنین وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش باعث شده است تا نگرش واحدی در خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد. بلانت معتقد است که مدیریت دانش فرآیندی است که از طریق آن سازمانها اطلاعات جمع آوری شده خود را به کار گیرند.

 پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

 

کارل ویگ (۲۰۰۲) معتقد است که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامات سازمان و افراد .

تعریف مالهوترا را از مدیریت دانش به این شکل است:«مدیریت دانش، فرایندی است که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش) کد گذاری دانش(بیرونی کردن دانش)»  و توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کنند(ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵ :۳۴،۳۳).

عباس افرازه به نقل از انجمنKmtool ، تعریف مدیریت دانش را چنین بیان می نماید: « مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات و داده به همراه مهار تجربیات ضمنی و نهانی افراد جهت تسهیم، استفاده و نیز توسعه سازمان است که به بهره روی بیشتر سازمان منجر می شود. »(افرازه، ۱۳۸۶)

هاینس نیز (۲۰۰۱) مدیریت دانش را فرآیندی می داند که مبتنی بر چهار رکن است.

۱- محتوا: که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می شود.

۲- مهارت: دستیابی به مهارتهایی جهت استخراج دانش

۳- فرهنگ: فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد.

۴- سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود(ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵ :۳۴)

در پایان تعریف سازمان ناسا(NASA) را از مدیریت دانش بیان می کنیم.

«گرفتن اطلاعات صحیح در زمان صحیح و از افراد صحیح و کمک به کارکنان در جهت خلق، اشتراک دانش و بکار گیری اطلاعات به شیوه ای که عملکرد ناسا و شرکایش را به شکل قابل سنجشی ارتقاء بخشید.»(Jalari&Fesharaki&Akharan,2007:130)

۲-۲-۴- اهداف دانش و مدیریت دانش

اهداف دانش نشانگر مسیر فعالیتهای مدیریت دانش است که تعیین کننده این مساله است که چه قابلیتهایی باید در هر سطحی ایجاد شود.

هدفهای مدیریت دانش، باید از هدفهای اصلی سازمان نشأت بگیرد.(افرازه،۱۳۸۶،ص۶۴)

اهداف دانش در سه سطح مختلف می تواند بوجود آید. سطح اول، اهداف تجویزی دانش است که با تصویر کلی سیاست شرکت و تمام جنبه های فرهنگ شرکت ارتباط دارد. در این سطح مدیریت ارشد بایستی سطح قانع کننده ای از تعهد و درگیر شدن در کار را نشان دهد و مدیریت دانش را به عنوان یک منبع رشد وسود معرفی نماید و اصطلاحات دانش را جزء واژگان مدیریت سازمان گرداند. این دسته از اهداف به مدیران فرصتهایی می دهند تا فرهنگ سازمانی دانش پسند را خلق نمایند.

سطح بعدی اهداف راهبردی دانش است که بر روی برنامه های بلند مدت در جهت واقعی کردن تصویر فوق تمرکز می نماید. این اهداف باتوصیف دانشی که در آینده مورد نیاز خواهد بود، و در نتیجه با حفظ دارایی دانش سازمان، می توانند برنامه ریزی راهبردی سنتی را کنترل کنند.

سرانجام، اهداف عملیاتی دانش کمک می کنند که اجرای برنامه های راهبردی در فعالیت روزانه شرکت تضمین شود.
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها
در وضعیتی ایده آل، اهداف دانش همدیگر را در تمام سطوح کامل نموده و بطور مشترک در جهت تحقق اهداف شرکت، مشارکت نمایند.(حسینی خواه ، ۱۳۸۵)

در انتهای این بخش به ذکر چهار هدف مدیریت دانش از نظر داونپورت(۱۹۹۸) می پردازیم:

۱- ایجاد مخازن و منابع دانش

۲- تسهیل و بهبود دستیابی به دانش و توزیع آن

۳- تقویت محیط دانش

۴- اداره موثر دانش به عنوان یک دارایی. (ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۰۲)

۲-۲-۵-مدلهای مدیریت دانش

از آنجا که تاکنون مدل مدیریت دانشی که مورد توافق همگان باشد موجود نیست، بنابراین لازم است تا ضمن آشنایی با مدل های ارائه شده در این زمینه، برحسب مورد و متناسب با موضوع مورد نظر، از آنها بهره جست(افرازه، ۱۳۸۶)

براساس نگرش و رویکردی که صاحبنظران نسبت به مدیریت دانش اتخاذ کرده اند، مدل های مختلفی شکل گرفته است.(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵)

مدلهای مدیریت دانش:

۲-۲-۵-۱- مدل استیوهالس

این مدل تأکید زیادی روی فرایندهای دانش دارد. استراتژیهای شش گانه ذیل توسط این مدل ارائه شده است.

۱- جستجوی دانش جدید. در این مرحله مدیریت دانش با در حوزه های درون یا برون سازمانی بدنبال دانش های جدید می گردد.

۲- ایجاد دانش: از طریق یادگیری، یکی از تأکیدات اصلی این مدل، به دستیابی به سازمان یادگیرنده است. باید زمینه ای فراهم شود که افراد از اشتباهات و تجارب خود یاد بگیرند.

۳- ذحیره سازی: اگر سازوکاری مناسب برای نگهداری دانش وجود نداشته باشد بخش عظیمی از آن به مرور از بین خواهد رفت.

۴- توزیع: اجرای موفق این استراتژی تا حدود زیادی به فرهنگ یک سازمان بستگی دارد. اگر توزیع دانش در یک فرهنگ، مورد تأکید قرار نگرفته باشد، تلاشها با شکست مواجه خواهد شد.

۵- حذف دانش های زائد(دور ریختن)، اطلاعات زیاد، الزاما باعث بهبود راه حل ها و تصمیمات نمی شود. بلکه اطلاعات و دانش های صحیح و به هنگام مورد تأکید است. این استراتژی بر حذف دانش ها و همچنین نگرش های قدیمی و مخرب تأکید دارد.

۶- بکارگیری، دانش زمانی ارزشمند خواهد بود که بکار گرفته شود. دانشمندی که از دانش خود استفاده نماید، قطعا دانش وی برای دیگران نیز بی ارزش خواهد بود. (ابطحی،صلواتی،۱۳۸۵ :۵۸ ،۵۷)

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۳-مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش (ابطحی،صلواتی،۱۳۸۵ :۵۸)

 

۲-۲-۵-۲- مدل «نوناکا» و «تاکوچی»[۱]

مفهوم«دانش پنهان[۲]»و «دانش آشکار[۳]» توسط «نوناکا» برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه بندی شده است.

«نوناکا» و «تاکوچی» با توجه به همگرایی بین شکل های پنهان و آشکار دانش، مدلی را پایه نهادند که به نام خودشان معروف است در این مدل ضمن تمرکز بر «دانش آشکار» و «دانش پنهان» ، به نحو تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی(سطح فردی، گروهی و سازمانی) توجه شده است.

در این مدل نحو استفاده و تبدیل این دو نوع دانش و چگونگی مدیریت دانش، فرایندی مستمر فرض شده است.

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۴-مدل حلزونی دانش نوناکاو تاکوچی (۱۹۹۵، Nanoka& Takuchi)

 

فرض دیگر در این مدل اینست که تنها افر اد، بوجود آورنده دانش هستند، در نتیجه فرایند تولید دانش سازمانی به عنوان فرایندی مستمر که در آن، دانش ایجاد شده بطور سازماندهی شده ای، تقویت و هدایت می شود، در نظر گرفته شود.

مراحل انتقال(تبدیل) دانش آشکار و پنهان(ضمنی) براساس این مدل در سطوح سازمانی به شرح زیر می باشد(افرازه، ۱۳۸۶)

– اجتماعی نمودن[۴](پنهان به پنهان): اجتماعی نمودن با جامعه پذیری عبارت است از فرایند ایجاد دانش نهفته جدید، نظیر مهارتها و مفاهیم ذهنی مشترک(ابطحی،صلواتی،۱۳۸۵ :۵۱) و یا به عبارت دیگر انتقال دانش نامشهود یک فرد به فرد دیگر (نحوه رفع مشکل برنامه – طراحی به صورت غیر معمول).

برای انجام این فرایند، باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کار گروهی ایجاد شود(با بهره گرفتن از نظریه های اجتماعی و همکاری میسر می شود. نشست گروهی که تجربیات را توضیح داده درباره آن بحث می کند، فعالیتی است عادی که در آن اشتراک دانش پنهان، می تواند رخ دهد(افرازه،۱۳۸۶)

خارجی کردن (بیرون سازی)[۵] (نهان به آشکار) عبارت است از بیان دانش پنهان به صورت دانش آشکار (صریح) . توسعه یک محصول جدیدی می تواند مثالی از این فرایند تبدیل دانش باشد. برای موفقیت آمیز بودن این فرایند استفاده مداوم از مدلها، فرضیات و مفاهیم، استعاره ها و نظایر اینها مهم است(ابطحی، صلواتی، ۱۳۸۵).

تبدیل دانش پنهان به آشکار از طریق تعاملات میان فردی و نزدیک متخصصان و مجریان توانمند می شود.متخصصان از طریق سالها تجربه در زمینه تخصصی شان دانش پنهان را کسب کرده اند و با بکارگیری آنها به عنوان استادکار در کنار افراد تازه کار و مجریان ، می توان از دانش آنها بهره برداری نمود(Sivakumar,2006).

– پیوند و اتصال برقرار کردن(ترکیب)[۶] (آشکار به آشکار). هنگامی رخ می دهد اعضاء یک گروه کاری دانش آشکار خود را به منظور حل یک مساله به شکلی هماهنگ با یکدیگر تسهیم نمایند.در این مرحله ، حرکت، از دانش آشکار فردی، به سمت دانش گروهی و ذخیره سازی آن صورت می پذیرد و با توجه به استفاده از دانش موجود، امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم شده به دنبال آن دانش، توسعه می یابد.(افرازه، ۱۳۸۶)

در این فرایند، متون علمی، پایگاه های اطلاعاتی و. بانک های آماری که در زمره دانش های صریح قرار می گیرد، توسعه می یابند. این نوع انتقال موجبات تکامل و افزایش دانش صریح را فراهم می آورد.(ابطحی،صلواتی،۱۳۸۵)

– درونی سازی(آشکار به نهان)[۷]. در تبدیل دانش صریح به دانش نهفته، افراد با خلاقیت های ذهنی خود از نظریات صریح آموخته شده ، دانش های جدید ایجاد می کنند که اگر چه قابل انتقال به دیگران نیست ولی در عملکردهای آنان منعکس می شود. در درونی سازی به فرد بر پایه فرضیات و روابط کلی به دانشی دست می یابد که خاص ذهنی و شرایط محیطی اوست و به دشواری قابل انتقال است(ابطحی،صلواتی،۱۳۸۵). گذراندن این مرحله برای افراد، آفرینش دانش ضمنی جدید شخصی را نیز در پی دارد(کسب دانش پنهان جدید از دانش آشکار موجود).

گذراندن این مراحل، باید بصورت پیاپی و حرکت حلزونی شکل، ادامه یابد، تا به این وسیله، هر مرحله ای، کامل کننده مرحله پیش از خود باشد و ضمن نهادینه شدن دانش در سازمان، باعث تولید و خلق دانش های جدید نیز شود.(افرازه، ۱۳۸۶)

۲-۳-ارتباط بین مدیریت روابط مشتریان و مدیریت دانش

بر اساس نظر گیبرت ، مدیریت دانش برروی کسب دانش کارمندان درباره مشتریان ، رقبا ، محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تمرکز می نماید(Gibbert&Leibold&Probst,2002) و چس مدیریت دانش را در رابطه با تشویق افراد به تسهیم اطلاعات ، دانش و ایده ها ، به منظور خلق خدمات و محصولات با ارزش می باشد(Chase,1997:83) و محصولات با کیفیت و با ارزش می تواند رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد.

گیبرت نیز رضایت مشتریان از دریافت خدمات بهتر را چشم انداز مدیریت دانش در درون سازمان می داند(Gibbert&Leibold&Probst,2002)این در حالیست که محققان ، هدف مدیریت روابط مشتریان را افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می دانند و برخی بالا رفتن کیفیت محصول رایکی از نتایج بکارگیری آن در سازمان می دانند . به عنوان مثال ، فایرمن در سال ۲۰۰۲ مدیریت روابط مشتریان را اینگونه تعریف می نماید :”مدیریت روابط مشتریان یک استراتژی بازاریابی است که برروی مشتریان متمرکز شده است که هدفش افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بوسیله ارائه خدمات هرچه پاسخگوتر و مطابق با نیاز هر مشتری است .” (Fayerman,2002).

همچنین اندرسون نیز اعتقاد دارد که سازمانها از طریق سیستم های مدیریت روابط مشتریان از طریق کمک به حداکثر کردن توانییهای خود در برقراری ارتباط با مشتریان ، کیفیت محصول را ارتقاء داده و سرعت پاسخگویی به نیاز مشتریان را افزایش دهد(:۱۰۳ ۲۰۰۷، Nomby & sherif & Nguyene )..

همانگونه که در مطالب بالا مشاهده می شود ، در عین حال که مدیریت روابط مشتریان بدنبال افزایش کیفیت محصولات و رضایت مشتریان است ، چشم انداز مدیریت دانش نیز دستیابی به رضایت مشتریان بوده و در تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات می باشد .

ارتباط دیگر بین این دو فرایند را می توان در تمرکز و توانایی آنها در ایجاد مزیت رقابتی ، تمایز با رقبا و دستیابی به موفقیت سازمان جستجو کرد.

با توجه به اینکه محققان و مجریان در مورد اینکه ایجاد روابط با مشتریان عاملی کلیدی در موفقیت سازمان می باشد هم عقیده هستند(Smith&Mckeen,2005:745)..لذا طراحی و مدیریت روابط مشتریان می تواند بوسیله افزایش وفاداری مشتریان ، منجر به تقویت موقعیت رقابتی شرکت می شود(Bueren&Schierholz&Kolbe&Brenner,2005:575)و درواقع مدیریت روابط مشتریان با تقویت فعالیتها و فرایندهای مرتبط با مشتریان به تقویت مزیتهای رقابتی خاص شرکت می شود واین همان چیزی است که سازمانها با بکارگیری مدیریت دانش نیز بدنبال آن هستند .فرانسیس بیکن دانش را قدرت دانسته (McCarthy&Aronson&Halawi,2006:384)و لذا برخورد هوشمندانه با منابع دانش عاملی موثر و مهم در موفقیت سازمانها به شمار می رود)افرازه،    ۱۳۸۶:۱۱) و شرکتها با بکارگیری مدیریت دانش می توانند خود را از رقبا متمایز کرده و مزیت رقابتی برای خود بوجود آورد.

سومین نقطه اشتراک آنها ، تمرکز این دو فرایند بر روی افزایش بهره وری و سودآوری است.همانگونه که پژوهشگران بیان می دارند ، شرکت­ها به منظور حداکثر کردن سودشان مجبور به تمرکز برروی مدیریت روابط مشتریان و دستیابی به رضایت آنها هستند . بهمین صورت محققان هدف مدیریت دانش را کسب درآمد بصورت کارا و صرفه جویی در هزینه ها و اجتناب از سرمایه گذاری های تکراری دانسته اند (Gibbert&Leibold&Probst,2002: 461).

[۱] Nonaka & Takuchi

[۲] Tacit knowledge

[۳] Explicit knowledge

[۴] Socialzation

[۵] Eaternalization

[۶] Combination

[۷] Internalizatian

فایل پژوهشی : مدلهای مدیریت روابط مشتریان (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری را چه استراتژی، فرایند، فناوری یا نوعی فلسفۀ بازاریابی بدانیم، جهت دستیابی به اهدافش دارای مراحلی است که از دیدگاه های مختلف قابل طرح و بررسی است(الهی و حیدری، ۱۳۸۴) در این قسمت به بررسی اجمالی به مدل چرخۀ حیات CRM و مدل راسل که مراحل مدیریت روابط مشتریان بر روی وب را بررسی می نماید، می پردازیم.

 

 

 

 

 

۲-۱-۳-۱- مدل چرخۀ حیات CRM

مدل کالا کوتا از سه مرحلۀ جذب، ارتقاء و حفظ تشکیل شده است که هر مرحله از شناخت و درک رابطه بین سازمان و مشتریانش حمایت می کند.

سه مرحلۀ این مدل عبارتند از:

الف) جذب مشتریان جدید

ب) ارتقای سودآوری از مشتریان موجود

ج) حفظ مشتریان سودآور برای حیات سازمان

براساس این نظریه هر یک از مراحل با شیوه های مختلف بر روی ارتباط با مشتریان اثر می گذارند، به نحوی که استراتژی ها و تمرکز سازمان در مرحله با مرحلۀ دیگر متفاوت است (۲۰۰۲:۲۲ ، .(Johanson&Storm

کانون توجه سازماناستراتژی هامتمایز سازینوآوریدسته بندی کردنکاهش هزینه خدمت به مشتریانطباقگوش دادن به مشتری/ عرضه محصولات جدید

مرحله
جذب
ارتقاء
حفظ

شکل ۲-۱-مراحل CRM و توجه به استراتژی های سازمانی متناظر با آن(الهی وحیدری، ۱۳۸۴ :۵۲ )

 

 

 

 

۲-۱-۳-۲- مدل راسل (Russel)

مدل ارائه شده توسط راسل، به بررسی مدیریت مشتریان (CRM) بر روی وب می پردازد. راسل به منظور تشریح فرایند مدیریت روابط مشتریان بر روی وب، مدلی هفت مرحله ای را ارائه نموده است. (Russel . 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

 

 

شکل ۲-۲-فرایند مدیریت روابط با مشتریان بر روی وب (۲۰۰۱، Russel)

 

الف) ایجاد پایگاه داده:[۱] اولین قدم در جهت طراحی مدیریت روابط مشتریان، ایجاد پایگاه داده مشتری است. یک پایگاه داده در حالت ایده آل باید شامل پنج دسته اطلاعات باشد.

 • مبادلات : شامل تاریخچۀ کامل خرید همراه با جزئیاتی از قبیل قیمت پرداختی و تاریخ تحویل
 • تماس های مشتری: نه تنها باید شامل تماس های فروش و درخواست خدمات بلکه باید تماس های شروع شده توسط سازمان یا مشتری را در بر داشته باشد.
 • اطلاعات توصیفی: به منظور تجزیه و تحلیل داده در جهت بخش بندی مشتریان بکار می رود.
 • پاسخ به محرکهای بازاریابی: به پاسخهای مشتری نسبت به طرحهای بازاریابی مستقیم، تماس های فروش و . . . می پردازد.
 • داده های اضافی: شامل سایر داده های جمع آوری شده می شود.(Russel. 2001)

ب) تجزیه و تحلیل داده ها[۲]: هدف از تجزیه و تحلیل این پایگاه های داده، تعریف بخش های مشتریان است. به منظور، گستره ای از روش های آماری چند متغیره مثل تجزیه و تحلیل خوشه ای[۳] و تحلیل تبعیضی[۴] برای گروهبندی مشتریان دارای الگوهای رفتاری مشابه مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن داده های تشریحی برای تولید محصولات مختلف عملیات بازاریابی مستقیم بکار گرفته   می شوند.
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها
در حال حاضر، رویکردهای بخش بندی مشتریان مورد انتقاد قرار  گرفته است و در حال حاضر بیشتر به هر مشتری و منافعی که به سازمان می رسانند توجه می کنند. نتیجه این اقدامات مفهوم جدیدی تحت عنوان ارزش مدت حیات مشتری(LCV) است.

مفهوم آن اینست که هر مشتری باید براساس سودآوری حال و آینده اش برای سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ج) انتخاب مشتری:[۵] در این مرحله، به این نکته توجه می شود که کدام مشتریان می بایست هدف برنامه های بازاریابی سازمان قرار گیرند. در این جا هدف انتخاب مشتریانی است که می توانند بلند مدت ترین سودها را نصیب سازمان کنند و بدون درک سودآوری مشتریان، این نوع تصمیمات را نمی توان اتخاذکرد(الهی ، حیدری، ۱۳۸۴)

د) هدفگذاری مشتریان[۶]: در این مرحله از بیشتر رویکردهای بازاریابی مستقیم بجای بازاریابی انبوه استفاده می شود. یک شکل بسیار متداول بازاریابی مستقیم اینترنتی، استفاده از ایمیل های شخصی شده و اختصاصی است.

هـ) برنامه های ایجاد ارتباط[۷]: ایمیل مستقیم بیشتر تکنیکی برای اجرای CRM می باشد و ارتباطات با انواع مختلف برنامه ها که ایمیل به عنوان مکانیزمی در راستای برقراری ارتباطات باشد، ایجاد وحفظ می شوند.

هدف کلی برنامه های ایجاد ارتباط، دستیابی به سطح بالاتری از رضایت  مشتری است.

در این راستا از برنامه های مختلفی از قبیل سفارشی سازی، کانون سازی، برنامه های وفاداری/ خرید مجدد، خدمت به مشتری، برنامه های اعطای پاداش استفاده می گردد.

و) مسائل حریم شخصی[۸]: مساله حریم شخصی، بحث جدیدی نیست. برخی از این مسائل عبارتند از:

–  بخش ساده[۹]: ناشی از ایمیل های ناخواسته

– ترس از آزار و اذیت[۱۰] : ناشی از گردش در سایتهایی است که مشتریان نمی خواهند دیگران اطلاعی از آن داشته باشند.

ز) معیارهای سنجش موفقیت[۱۱]: برخی از معیارهای سنجش مدیریت روابط مشتریان (CRM) چه بر روی وب یا بدون و ب، عبارتند از: هزینه جذب مشتری، نرخ حفظ/ افزایش مشتری، نرخ فروش به یک مشتری واحد. (۲۰۰۱، Russel)

۲-۲-مدیریت دانش

در این بخش ابتدا به تعریف دانش و و روابط بین داده ، اطلاعات و دانش پرداخته و پس از تعریف مدیرت دانش و اهداف آن ، دو مدل از مدلهای مدیریت دانش را ارائه می­نماییم.

۲-۲-۱-تعریف دانش

معمولا در حوزه های گوناگون علمی، هر واژه با توجه به شرایط استفاده از آن، به گونه ای خاص معنی می شود. این موضوع برای واژه دانش نیز صادق است(افرازه ،۱۳۸۶ :۱۴). وارائه تعریف دقیقی از دانش مشکل است(Bhatt,2000:15) .

پیچیدگی مفهوم دانش باعث شده است که دیدگاه های مختلفی در خصوص آن شکل بگیرد. رادنیگ معتقد است که برای برخی دانش سازمانی فرزانگی است که نتیجه یادگیری و تجربه است. برای برخی دیگر دانش سازمانی فقط یادگیری یا فقط تجربه است (ابطحی،صالحی،۱۳۸۵ :۸) هرچند در مورد اینکه دانش ترکیبی ساختاریافته از عقاید ، قوانین ، فرایندها و اطلاعات است توافق وجود دارد.به عبارت دیگر ، دانش معنا و مفهومی است که بوسیله ذهن ساخته می شود (Marakas,1999:264) .

 

داونپورت و پروساک[۱۲] دانش را به این شکل تعریف کرده اند. دانش ترکیب شناوری از تجربه ، ارزش ها ، اطلاعات وابسته به یک بستر مشخص و بینش تخصصی است. دانش چارچوبی برای ارزیابی و یکپارچه کردن تجربیات و اطلاعات جدید فراهم می کند و در ذهن افراد مطلع از آن شکل می گیرد. این دانش در سازمان ها اغلب نه تنها در اسناد ذخیره شده وجود دارد بلکه می تواند در روندها به فرایندها، کارهای عملی و هنجارهای سازمانی نهفته باشد.( اساسی ترین تعریف دانش این است که صرفا از اعمال بالقوه و علائمی که به آنها اشاره می کند تشکیل شده است. تعریف مشابه ارائه شده دیگر به این صورت است :«دانش کُنش اجتماعی است.» که بوسیله رالف استیسی ارائه شده است (جعفر نژادوسفیری، ۱۳۸۷).

. هوبر و نوناکا معتقدند که دانش عبارت است از اعتقاد و باوری که منجر به افزایش توان بالقوه پدیده ها برای اقدامات و تصمیمات اثر بخش می شود(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۸).

۲-۲-۲-روابط داده[۱۳] ، و اطلاعات[۱۴] و دانش

ممکن است بررسی تفاوت های داده و اطلاعات و دانش بحثی مقدماتی به نظر آید، اما توجه به این موضوع که «داده» ، «اطلاعات»، و «دانش» را نمی توان بجای هم مورد استفاده قرار داد، امری با اهمیت است. چرا که درک این سه واژه و چگونگی رسیدن به هر یک از آنها، اهمیت زیادی در موفقیت کارهای عملی مدیریت دانش دارد. نویسندگان مختلفی به بررسی فرق بین داده ، اطلاعات و دانش پرداخته اند.(افرازه، ۱۳۸۶)

پیکر در سال ۲۰۰۰ مدلی را جهت شناخت اصطلاحات و مفاهیم مختلف مرتبط با دانش ارائه نموده است.

در این مدل فرایند تولید دانش را با بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعات به عنوان عاملی کمکی شرح می دهد.

واقعیت[۱۵] با ذات و هستی مرتبط است در حالیکه داده ها ویژگیهای این واقعیتها هستند. در این فرایند داده از راه های مختلف و روش های متفاوت به منظور ایجاد اطلاعات بدست می آیند. اطلاعات به عنوان«داده هایی هدفمند که در موقعیتی خاص دارای اهمیت می باشند» یا داده هایی که تفاوت ایجاد می کند تعریف می شود.

ارزش اطلاعات توسط دریافت کننده و نه ارسال کننده آن مشخص می شود. داده ها زمانیکه به روشی، ارزش آنها بیشتر شود تبدیل به اطلاعات شده و سپس اطلاعات هنگامیکه بینش، ارزش انتزاعی و درک بهتر به آنها افزوده شود، تبدیل به دانش می شود(Spiegler , 2000)

نورث در سال ۱۹۹۹ ویژگیهایی برای داده ، اطلاعات و دانش ذکر می کند که برخی از آنها به شرح زیر است.

الف) داده ها، رشته واقعیتهایی غیبی و مجرد در مورد رویدادها هستند.

– داده ها، سمبل هایی (نشانه هایی) از چگونگی و کمیت واقعیت اند.

– داده ها، موضوع یافتن ، واقعه، رمز، تصویر و صدا (ارزش وصفی+ معنی+ ساختار) را در بر می گیرند.

ب) اطلاعات: یعنی «داده های مربوط و هدفدار» به بیانی دیگر، داده ها به تنهایی مربوط و هدفدار نیستند، بلکه نوعی پیام به شمار می آیند

– اطلاعات، سازمان یافته، ساخت یافته، ترجمه شده، خلاصه شده داده ها هستند.

– باید توجه داشت که معمولا محاسبات، خلاصه سازی و طبقه بندی اطلاعات، توسط انسان انجام می شود و نباید اطلاعات یا دانش را با فناوری انتقال آنها اشتباه گرفت.

پ) دانش: مخلوط سیالی از تجربیات ، ارزش ها و اطلاعات جدید است.

– دانش،غرایز،ایده ها، قوانین و مراحلی است که عمل ها وتصمیم ها را هدایت می کند.

– دانش، در سازمان ها، نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه های کاری ، فرایندهای سازمانی و اعمال هنجارها مجسم می شود.(افرازه   ، ۱۳۸۶ :۲۷)

باید توجه نمود که روابط بین داده، اطلاعات و دانش، مطلق نبوده و سلسله مراتبی نیست. بعنوان مثال، نت های موسیقی برای کسی که به موسیقی آشنا نیست صرفا مجموعه ای از داده هاست که هیچ معنی و مفهومی نداشته اما برای کسانی که به موسیقی آشنا هستند بیانگر معانی خاصی می باشند لذا تبدیل به اطلاعات می شوند و نهایتا اینکه این اطلاعات برای کسی که آنها را تدوین نموده است، بیانگر دانش خواهد بود زیرا مهارت و تجربه او را می­رساند(Alavi&Leidner,2000).

[۱] create a database

[۲] Analysis

[۳] Cluster analysis

[۴] Discriminan analysis

[۵] customer Selection

[۶] Custamer targeting

[۷] Relatianship marketing

[۸] privacy issues

[۹] simple irritation

[۱۰] Feeling of violation

[۱۱] Metrics

[۱۲] Davenport & Prusak

[۱۳] datg

[۱۴] information

[۱۵] reality

تعمیر برد تلویزیون

تعمیر برد تلویزیون

تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. در واقع این بردها هستند که به عنوان مغز دستگاه عمل کرده و تمام امور مربوط به دریافت، تحلیل و پخش صدا و تصویر را انجام می‌دهند.

نکته‌ای که در خصوص تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در خانه لازم است بدانید، منظور از تعمیر در منزل این نبوده که شما قادر به تعمیر برد هستید. بلکه شما با تماس با کارشناسان ما قادر خواهید بود که جهت تعمیر تلویزیون خود در منزل از آنها کمک بگیرید و این تکنسین‌ها آمادگی مراجعه حضوری به منازل را دارا هستند.

به منظور تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید ابتدا نمونه‌های مختلف آن را شناخته و انواع معایبی که ایجاد می‌کنند را معرفی کنیم. در این صورت آگاهی اولیه‌ای را دریافت کرده و بر اساس آن جهت تعمیر اقدام خواهید کرد. همانطور که اشاره داشتیم در مرحله نخست باید درباره انواع بردهای تلویزیون بیشتر بدانید.

تعمیر برد تلویزیون سامسونگ و شناخت انواع بردها

تکنسین‌های حرفه ای جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید در ابتدا شناخت کاملی از ظاهر و نحوه کارکرد انواع بردها داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود که به راحتی نوع معایب دستگاه را تشخیص داده و جهت تعویض یا تعمیر اقدام کنند. بردها دارای تنوع زیادی بوده که هر یک مسئول انجام برخی از فعالیت‌های تلویزیون است.

برد اصلی و مغز متفکر تلویزیون

تمام تلویزیون‌ها فارغ از اینکه ساخت چه شرکت بوده یا چه مدل‌هایی دارند، از یک برد اصلی به نام مین برد تشکیل می‌شوند. این برد اصلی عمده فعالیت‌ها و عملکردهای تلویزیون را کنترل می‌کند. این برد در واقع قطعه‌ای الکتریکی بوده که ورودی و خروجی‌های صدا، تصویر، HDMI و USB دارد. همچنین پردازش‌های اصلی تلویزیون و حافظه اصلی دستگاه نیز به این برد مربوط می‌شود.

با توجه به موارد نام برده، اهمیت این برد مشخص خواهد شد. در صورت بروز هرگونه آسیب به مین برد، صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد. جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید بتوانیم آسیب به مین برد را تشخیص داده و اقداماتی در این خصوص انجام دهیم.

تشخیص نقص فنی

هنگامی که مین برد تلویزیون آسیب‌دیده باشد، خاموشی‌های ناگهانی در هنگام تماشای آن رخ می‌دهد. به این صورت که دستگاه به یکباره و به صورت کامل خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که در هنگام خرابی بک لایت نیز تصویر به ناگهان خاموش می‌شود اما در آن حالت صدا همچنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که دستگاه به صورت کامل قطع شده و دوباره روشن نشود، باید احتمال بیشتر را برای نقص در مین برد در نظر گرفته و هر چه سریعتر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

همانطور که در طول مقاله اشاره کردیم، مین برد از قطعات الکتریکی مهم در تلویزیون به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نقص در آن نیاز به یک بررسی جدی و تخصصی خواهد داشت. در این صورت می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و موضوع را مطرح کنید. در صورتی که تکنسین‌های خبره تشخیص خرابی اساسی در این قطعه را بدهند تیمی را جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به منزل شما اعزام خواهند کرد.

برد تیکان

این برد نیز از قسمت‌های مهمی بوده که وظیفه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. این برد میان برد اصلی و برد درایور قرار گرفته و رابطه بین این دو بخش را به خوبی برقرار می‌کند. در واقع برد تیکان درون پانل تلویزیون قرار گرفته و ممکن است خرابی و نقص در آن به تعویض کامل پانل منجر شود. بنابراین بهتر است نقص در آن و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ را نیز جدی بگیرید.

به علت اینکه این برد مدیریت تایمینگ پانل را به عهده دارد، به آن برد تایمینگ نیز گفته می‌شود. در برخی مدل‌های امروزی تلویزیون این برد با برخی بردهای دیگر همچون مین برد ادغام شده و کارایی آنها را افزایش داده اند. بروز اختلال در این برد نیز دارای نشانه‌هایی است که در پخش صوت و تصویر دستگاه رخ داده و با داشتن اطلاعات در این زمینه قابل تشخیص است.

تشخیص ایراد

ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون و کار با آن، ناگهان تصویر قطع شود. در این صورت اولین احتمالی که وجود دارد، ایجاد خرابی و نقص در یکی از بردها مخصوصاً برد تیکان خواهد بود. زیرا ساختار و عملکرد این برد به گونه‌ای است که اختلالات زیادی در آن رخ می‌دهد. در واقع بیشترین گزارشات خرابی در بردها و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به برد تیکان مربوط می‌شود. توجه داشته باشید که در این وضعیت نور صفحه بک لایت قطع نخواهد شد.

راه حل

با توجه به اینکه بیشتر ایرادات اساسی در تلویزیون‌ها باعث خاموش شدن یا اختلال در تصویر می‌شوند، تشخیص اینکه ایراد از کدام قطعه بوده، کار سختی است. بنابراین حتی جهت تشخیص خرابی و نقص نیز حضور یک تکنسین خبره و با تجربه الزامی خواهد بود.

در این صورت با نمایندگی مجاز سامسونگ یا یکی از مراکز ما تماس بگیرید. در این مراکز مشاورانی در حال فعالیت بوده که تمام عیوب احتمالی تلویزیون‌ها را شناخته و قادر به تشخیص دقیق ایراد خواهند بود. در این صورت می‌توانید جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

در صورتی که امکان برطرف کردن توسط شما وجود داشته باشد، بدون دریافت هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند کرد. اما اگر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ مجبور به تعویض قطعه یا بردی باشید، تکنسین‌های حرفه ای و خبره ای به منزل شما اعزام شده و مشکل را برطرف خواهند کرد.

برد معکوس کننده

اگر اطلاعاتی درباره ساختار و نحوه عملکرد تلویزیون‌ها داشته باشید، می دانید که پیکسل های ایجاد شده در پانل نمایشی با تابیده شدن یک نور قابل رویت خواهند بود. این اقدام توسط بک لایت صورت گرفته که صفحه ای پر از ال ای دی و لامپ هایی جهت این کار است.

برد معکوس کننده که به آن اینورتر نیز گفته می‌شود، در واقع مسئول روشن کردن این ال ای دی‌ها هستند. این برد پس از دریافت انرژی از برد تغذیه، ولتاژ آن را تغییر داده و انرژی لازم جهت روشن کردن لامپ‌ها را به بک لایت منتقل می‌کند. در نتیجه هرگونه اختلال در این برد می‌تواند منجر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ شود.

تشخیص خرابی

با رخ دادن دو وضعیت می‌توانید احتمال بیشتر را به خرابی برد اینورتر بدهید. در وضعیت اول تلویزیون روشن شده، صدا داشته اما تصویر ندارد. در این حالت ممکن است شما تصویر خیلی ضعیفی را مشاهده کنید اما بک لایت نور لازم جهت واضح شدن تصویر را ندارد.

در وضعیت دیگر حالت هایی مانند پریدن نور در هنگام پخش و کاهش چشمگیر کیفیت و نور تصویر رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه بک لایت نور ندارد، تصویر ایجاد شده در پانل به رویت نخواهد رسید. با مشاهده چنین شرایطی اولین احتمال را به خرابی برد اینورتر داده و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

دقت داشته باشید که تمام امور مربوط به تعمیر و تعویض بردهای تلویزیون امری کاملاً تخصصی و حرفه ای بوده و نیاز به مراجعه به یک تکنسین حرفه ای دارد. بنابراین جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در منزل با مراکز تعمیر ما تماس بگیرید. پس از دریافت مشاوره های لازم و در صورت نیاز، تعمیرکاران حرفه ای جهت برطرف کردن این ایراد و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به آدرس شما اعزام خواهند شد.

برد تغذیه

این برد نقش اساسی و مهمی را در برق رسانی به تمام قسمت‌های تلویزیون برعهده دارد. این قطعه وظیفه دارد ولتاژی را که از برق‌های شهری دریافت می‌کند به ولتاژ مناسبی تغییر داده و به بخش‌های مختلف تلویزیون انتقال دهد. این برد علاوه بر اینکه قابلیت دریافت انرژی داشته، آن را ذخیره کرده و تغییراتی در ولتاژ آن ایجاد می‌کند. در نهایت ولتاژ تغییر‌یافته به تمام بخش‌هایی که به برق نیاز دارند، منتقل می‌شود.

با توجه به اینکه این برد به دیگر بخش‌ها انرژی می‌رساند، بروز هر گونه اختلال و ایراد در این برد می‌تواند باعث خاموشی دستگاه شود. طبق گزارشاتی که از خرابی‌های تلویزیون اعلام می‌شود، بیشترین میزان خرابی بردها به برد پاور مربوط می‌شود. با آگاهی از این مسئله قادر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ خواهید بود.

تشخیص نقص

در صورت مواجهه با حالتی که پاور دستگاه خاموش و روشن می‌شود، بیشترین احتمال را باید جهت خرابی برد پاور در نظر بگیرید. تاخیر در روشن شدن دستگاه در برخی از موارد ممکن است به برد پاور مربوط باشد. همچنین ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون پس از چند ساعت، ناگهان خاموش شود. اگرچه این ایرادات می‌تواند منشا دیگری نیز داشته باشد اما بیشترین احتمال را در خرابی برد پاور در نظر گرفته و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام نمائید.

راه حل

در این صورت بهتر است به نمایندگی‌های مجاز سامسونگ مراجعه کرده یا از طریق شماره‌های تماس موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید. در هر دو صورت با تکنسین‌های خبره ای برخورد خواهید داشت که می‌توانند شما را در تشخیص خرابی و برطرف کردن آن راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که در هنگام بروز ایراد در بردهای تلویزیون هیچ گاه به صورت خودسرانه جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدامی نکنید.

معرفی سایت بسپار

سایت بسپار در سال ۱۳۹۲ در زمینه صنعت ساختمان و با هدف تسهیل تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و همچنین ایجاد روابط بین پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی با مشتریان و مالکان املاک،در فضای مجازی، راه اندازی شد

این سایت در موضوعات تخصصی از جمله معماری  و دکوراسیون، مواد و مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی، خدمات ساختمانی، ابزار و تجهیزات ساختمانی و … معرف شرکتها و پیمانکاران می باشد

خدمات و سرویس های ویژه سایت بسپار

 • درج آگهی رایگان و ویژه
 • تبلیغات بنری
 • درج رپورتاژ آگهی و گزارش های خبری از شرکت و یا محصول شما ، در صفحه تازه های صنعت ساختمان
 • تبلیغ محصولاات و خدمات شما در شبکه های اجتماعی بسپار

چرا سایت بسپار؟

 • تخصصی بودن موضوع در صنعت ساختمان، می تواند در دسترسی سریع کاربران به کسب و کار شما را آسانتر کند
 • پشتیبانی در سریعترین زمان ممکن در صورت نیاز
 • نعرفه های بسیار مناسب با توجه به تعرفه رقبا و همکاران
 • مشاوره رایگان به شما بصورت آنلاین در واتس اپ و اینستاگرام برای درج مناسب آگهی
 • تخفیف های ویژه دوره ای

مزایای تبلیغات آنلاین

امروزه، اغلب مردم زمان بسیار زیادی را در محیط کار , منزل و یا در حین تفریح در برابر صفحات مانیتور کامپیوتر یا دستگاههای هوشمند مبایل و تبلت در حال استفاده از اینترنت می گذرانند. همچنان که شبکه های اجتماعی جایگزین دیدار های و ملاقات های رو در رو با دوستان می شود، و جستجو برای اطلاعات بصورت آنلاین بجای جستجو در کتاب ها تبدیل به چیزی عادی و روزمره شده است .

استفاده کنندگان از تبلیغات هم توانایی بالقوه بسیار زیادی برای بازاریابی و تبلیغات محصولات و خدمات مختلف در فضای آنلاین و اینترنت می بینند.

زمانی که از واژه تبلیغات اینترنتی استفاده می کنیم، این موضوع شامل موارد زیادی از جمله ایمیل مارکتینگ ، بنرهای تبلیغاتی، تبلیغات در شبکه های اجتماعی، تبلیغات در وب سایتها ، تبلیغات پاپ آپ و تبلیغات نوتیفکیشن می شود.

 

 

 

مزایای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

 • دسترسی گسترده

زمانی که صحبت از دسترسی گسترده می شود، هیچ رسانه ای توان مقاومت در برابر اینترنت را ندارد. از طریق انجام فعالیت بازاریابی آنلاین محصولات، یک تولید کننده در بخشی از جهان قادر به پیدا کردن مشتری برای محصولات خود در گوشه ای دیگر از جهان می باشد. این شیوه تمام مرزها و محدودیت دیگر رسانه ها از بین برده است. این که هر کسی، چه کسب و کارهای کوچک و چه بزرگ قادر به افزایش میزان فروش خود با استفاده از آن می باشد، بدون شک یکی از بزرگترین و بدیهی ترین مزایای آن به حساب می آید.

 • هدفمندی

در فضای اینترنت، شما با وبسایت های و یا کانال های تلگرامی مواجه می شوید که در حال خدمت رسانی به گروهی خاص از مشتریان و بازدید کنندگان می باشد که خود دارای علایق خاصی بوده و یا به گروه سنی خاصی تعلق دارند. از جمله اینها می توان به سایتها و یا کانال های ورزشی، پزشکی، فن آوری، جوامع مجازی، مذهبی مسافرتی و . . . اشاره کرد. بنابراین بازاریابی و تبلیغات از طریق اینترنت به صاحبان کسب و کار این فرصت را می دهد که به مشتریانی دسترسی پیدا کنند که واقعاً خواهان خرید و استفاده از محصولات آنها می باشند.

 • نظارت آنلاین و لحظه به لحظه

در تبلیغات اینترنی شما این امکان را دارید که بصورت لحظه ایی از تعداد بازدید کنندگان و آمار مربوط به مقدار ارسال شده در تبلیغات پاپ و نوتیفکیشن خود با خبر شوید و در آخر یک گزارش از مقدار ارسال شده و میزان بازدید تبلیغات خود داشته باشید , اگر مایل به استفاده از تبلیغات به صورت پاپ آپ و یا نوتیفکیشن هستید می توانید از قسمت فروشگاه وب سایت تبلیغات نوین دیدن فرمائید .

 • نهایی شدن خرید در زمانی کوتاه

یکی از مهمترین ویژگی های آنست که زمان نهایی شدن خرید بسیار اندک و کم می باشد. چرا که اغلب تبلیغات درج شده دارای لینک به یک وب سایت و یا کانال تلگرامی و حتی پیج اینستاگرام بوده که مشتری می تواند با وارد شدن به آن اقدام به خرید محصول مورد نظر خود بکند که خود می تواند موجب افزایش قابل توجه فروش و سود یک شرکت شود.

 • آموزنده بودن

از نقطه نظر یک مصرف کننده، یکی از نکات مثبت این شیوه از تبلیغات این است که مصرف کننده می تواند به راحتی از جزئیات، ویژگی ها، عمر کالا، روش استفاده از آن و . . . به اطلاعاتی مفیدی در اندک زمانی دست پیدا کند.

 • مقرون به صرفه بودن

با استفاده از دیگر رسانه ها، از قبیل تلویزیون , رادیو , روزنامه ویا مطالب چاپی، شما نمی توانید با اطمینان اعلام کنید که مشتری که در حال دیدن , گوش کردن و یا خواندن تبلیغ مورد نظر شماست ، در چه رده سنی قرار دارد و آپا اصلاٌ به دیدن و دنبال کردن محصول و یا خدمات شما علاقه ایی دارد و یا خیر . اما از طریق تبلیغات نوتیفکیشن , پاپ آپ و تبلیغات در وب سایت و یا کانال های تلگرامی می توانید تا حد زیادی تبلیغات خود را هدفمند کنید که یک مشتری و یا مخاطب بر اساس خواسته خود وارد یک وب سایت و یا کانال شما شده و آن تبلیغ را می بیند و به عبارتی بر روی آن کلیک می کند. بنابراین، با مقایسه از این نقطه نظر، هزینه ها بسیار کمتر از دیگر رسانه های می باشد.

 • کاربری آسان

تمامی انواع مختلف از کسب و کارها، حتی آنهایی که تازه کسب و کار خود را راه اندازی کرده اند ، تبلیغات در فضای اینترنت را آسان یافته و قادر به استفاده از آن می باشند. در دیگر رسانه ها صاحبان کسب و کار مجبور به استفاده از خدمات دیگر موسسات برای تهیه تبلیغات مناسب برای آنها و خرید یا اجاره فضای تبلیغاتی در این رسانه ها می باشند که این خود در اکثر اوقات پروسه ایی طولانی و زمان بر است , ولی در مقابل استفاده از اینترنت و تبلیغات در آن نقطه پایانی برای این دردسرها است.  وحتی یک کسب و کاری که تنها یک روز از عمر آن می گذرد از طریق ایجاد یک وب سایت و یا یک کانال تلگرامی و یا پیج اینستاگرامی برای خودش می تواند محصولات و خدمات خود در معرض دید و فروش بگذارد .

 • سرعت دسترسی

برعکس شیوه های قدیمی تبلیغات امروزه شما می توانید به وسیله تبلیغات اینترنتی نوتیفکیشن , پاپ آپ , تبلیغات گسترده در کانالهای تلگرامی در زمان بسیار کوتاهی بعنوان مثال کمتر از یک روز محصولات و خدمات خود را در معرض دید صدها هزار نفر و حتی میلیون ها نفر قرار دهید و این بدلیل فراگیر شدن استفاده کنندگان از اینترنت و شبکه های مجازی میسر گردیده .

با جرأت می توان گفت که امروزه، تبلیغات اینترنتی یکی از بهترین روشها در بازاریابی برای هر نوع کسب و کاری می باشد که با اقبال بسیار زیادی نیز روبرو شده و طرفداران بسیاری برای خود دارد.

 

با امید آنکه بتوانیم مناسبترین خدمات را برای توسعه کسب و کار شما در صنعت ساختمان ارائه کنیم

 

کسب درآمد ارزی و دلاری

با توجه به وضعیت نابسامان بازار ارز در ایران و افت شدید ارزش ریال، این روزها بر کسی پوشیده نیست که روی آوردن به روش‌های کسب درآمد دلاری و ارزی چقدر می‌تواند شرایط اقتصادی شما را متحول کند. پیدا کردن شغل و راه‌های مختلف برای کسب درآمد کافی (چه مرتبط و چه غیر مرتبط با تخصص فرد) برای گذران زندگی، هر روز دشوارتر می‌شود و در شرایطی هستیم که افراد مجبورند برای ثابت نگه داشتن میزان درآمد خود ساعات بیشتری را کار کنند. در این میان قدرت خرید بسیاری از مردم نیز افت چشمگیری داشته است. یکی از راه هایی که می‌تواند در این شرایط، بسیار مفید و عاقلانه باشد تلاش برای یافتن روش‌ های کسب درآمد دلاری است. شاید در ابتدا تعجب کنید ولی حقیقت این است که تعداد این افراد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.

چرا باید به درآمد ارزی و دلاری فکر کنیم؟

ما انواع روش های کسب درآمد دلاری آموزش را به شما آموزش می دهیم 

دلایل زیادی برای رفتن به سوی سمت درامد ارزی و دلاری وجود دارد که مهم‌ترینشان عبارتند از:

   کسب درآمد ارزی و دلاری

کمتر شدن ارزش ریال

دسترسی به بازارهای جهانی

حرکت بازار به سمت اینترنت

 کسب درآمد ارزی و دلاری

برای کسب درآمد دلاری حتماً دو عامل باید وجود داشته باشد:

۱ – چیزی برای ارائه داشته باشید. ۲ – زمان صرف کنید

زمانی برای تلف کردن نیست

خیلی از ماها متأسفانه زمان زیادی را صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم. باید از فرصت‌ها و زمان‌هایی که صرف انها می‌شوند درست استفاده کنیم و این زمان را می‌توانیم صرف کسب درآمد دلاری و ارزی کنیم .پس از پایان دوره باید به کسب درآمد دلاری خود در راهی که انتخاب کرده‌اید بچسبید و زمان را فقط به آن اختصاص دهیم.

 کسب درآمد ارزی و دلاری

“موسسه افرایان” به عنوان دپارتمان و برند آموزشی ، در سال ۱۳۹۸ توسط جمعی از مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص ، با هدف گرد هم آوردن و هم افزایی متخصصان و اساتید مجرب در زمینه های مختلف کسب درامد ارزی و بهبود وضعیت کسب و کار تاسیس گردید.

اهداف و ماموریتهای ما ، پیشرو بودن در ارائه آموزشهای تخصصی و مشاوره حرفه ای در حوزه مهندسی کسب درامد ارزی و بهبود وضعیت کسب و کار می باشد.

کسب درآمد دلاری در ایران از آن جهت اهمیت دارد که حتی مقدار کمی درآمد، مثلا روزانه حتی ۱۰ دلار می‌تواند به ریال یک درآمد جانبی مناسب برای بسیاری از افراد باشد.

اگر قیمت دلار را حدود ۱۲ هزارتومان فرض کنیم، فقط ۱۰ دلار درآمد روزانه، برابر با ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان درآمد ماهانه خواهد بود.

این میزان پول، در حال حاضر از درآمد ماهیانه بسیاری از افراد در قشر ضعیف جامعه بیشتر است.

علاوه بر این، درآمد دلاری می‌تواند در کنار شغل شخص و سایر منابع درآمد دیگر یک منبع عالی برای تامین هزینه‌های زندگی، تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری و حتی پس‌انداز برای بازنشستگی باشد.

کسب درآمد ارزی

کسب درآمد ارزی امروزه برای همهٔ افرادی که دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی هستند و سواد اطلاعاتی دارند و به زبانی علاوه بر زبان مادری خود مسلط‌اند، امکان پذیر و آسان است و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، سخت نیست. فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برگ برندهٔ کسانی است که قادرند با شناسایی نیازهای مخاطبان حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها)، فرصت‌آفرینی کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند که مصداق آن، کارآفرینی دیجیتالی (Digital Entrepreneurship) است که غوغایی در اقتصاد قرن بیست و یکم به راه انداخته است و ما امروزه شاهد نسلی از میلیاردرهای زیر ۳۰ سال هستیم!

کارآفرینی دیجیتالی یعنی کسب و کار اینترنتی (ICT-enabled business) یعنی درآمد زایی از طریق فناوری اطلاعات و در اکو سیستم دنیای صفر و یک‌ها. دنیای مجازی یک قابلیت بزرگ دارد که سبب شده بیش از نیمی از جمعیت کرهٔ زمین در آن فعالیت کنند و ۱ میلیارد تا ۲ میلیارد نفر آن‌ها مشتری واتس‌آپ، اینستاگرام و فیس‌بوک باشند. این قابلیت بزرگ را می‌توان در رایگان بودن و فراگیری آن دانست. هیچ رسانه‌ای در طول تاریخ بشریت نتوانسته مثل فضای سایبر، امکانات فوق‌العاده ارزان و فراگیر با بالاترین سطح سهولت در استفاده و کاربرد را در اختیار انسان قرار بدهد.

(برای درآمد ارزی دیجیتالی در سال ۱۳۹۸ باید با اپ نویسی و استفاده از اپ و ابزارهای درآمد زایی آشنا شوید)

شما به‌عنوان یک فرد باسواد در قرن بیست و یکم باید قادر باشید تا هر در زمینه‌ای که صاحب اطلاعات و فن و هنر و تکنیک هستید، از این خوان بزرگ دیجیتالی، ماهی خود را شکار کنید و از شر حقوق‌های ثابت ماهانه و ساعت کاری ۸ صبح تا ۴ عصر خلاص شوید و درآمدهای جنبی بلندمدت و بعضا پایدار برای خود دست و پا کنید.

خوب با این مقدمه شما را دعوت می‌کنیم برای آشنایی با فرصت‌های دیجیتالی جالب و پیشنهادهای هیجان انگیز برای درآمد ارزی در سال ۲۰۱۹ میلادی، این گفتار را مطالعه کنید و ما را در جریان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها و تجربیات درآمد ارزی خود در سال‌های اخیر قرار بدهید. با ما همراه باشید.

کسب درآمد ارزی

سال ۲۰۱۹ میلادی سالی است که شمار مخاطبان شبکهٔ اجتماعی محبوب ایرانیان یعنی اینستاگرام از مرز ۱ میلیارد نفر فراتر رفته است. سالی است که استفاده از پیام‌ رسان‌های اینترنتی روند صعودی پیدا کرده و اگر شما در سال ۱۳۹۸ بخواهید با دوستان و آشنایان و شرکت‌ها و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور در تعامل باشید، باید در یکی از پیام رسان‌های محبوب داخلی و خارجی که اکثریت از آن استفاده می کنند، عضو باشید. در واقع هویت دیجیتالی شما مصادیقی دارد که یکی از آن‌ها، حضور فعالانه در این پیام‌رسان‌های اینترنتی است.

سال ۲۰۱۹ میلادی سالی است که احتمالا شاهد نوسانات مقطعی در قیمت ارز باشیم. با وجود تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و تحریم‌های بانکی، اما سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی با روی کار آمدن رئیس جدید، نشان از یک ثبات در قیمت ارز و عدم مشاهدهٔ نوسانات چشمگیر دارد. سرمایه‌گذاری در ارز پرریسک است اما کسب درآمد ارزی می‌تواند اقدامی ارزشمند باشد. چون ورود ارز به کشور تا هر میزان آزاد شده است، بنابراین ورود و خروج ارز توسط مسافران آسان و موجب ثبات بازار است. به همین خاطر نگرانی زیادی دربارهٔ نوسانات عجیب و غریب قیمت ارز نداشته باشید.

سال ۲۰۱۹ میلادی که از ماه مارس آن شاهد آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی خواهیم بود، سالی است که شرایط اقتصادی سختی برای ایران متصور است و بودجهٔ دولت برای این سال نیز نشان از آمادگی دولت برای یک شرایط تحریمی شدید دارد. لذا اکتفا به درآمد ریالی شما با وجود تورم موجود، منطقی به‌نظر نمی‌رسد و باید به فکر روش‌های درآمد زایی بود.

با فریلنسرینگ آشنا شویم

مهم‌ترین ابزاری که شما برای کسب درآمد ارزی دارید آشنایی با روش های خلاقانهٔ فریلنسرینگ (دورکاری) است تا از این راه، دنیا با ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توان‌مندی شما آشنا شود. شاید شما متخصص طراحی مبدل‌های حرارتی باشید یا نقشه‌کش حرفه‌ای یا مدرس گیتار یا زبان خارجی و حتی ویراستار و عکاس ماهر. این ظرفیت‌ها و مهارت‌ها شاید هیچ ربطی به کار روزانهٔ شما نداشته باشد اما می‌توانید در وقت اضافه و در طول روز، پروژه‌هایی بگیرید و انجام دهید و در قیمت و زمان توافقی با کارفرما، تحویل دهید.

کسب درآمد ارزی

دورکاری یعنی اینکه شما از طریق فضای مجازی، پروژه‌ای در هر زمینهٔ صنعتی و خدماتی را از کارفرمایان در ایران و سایر نقاط جهان دریافت و آن را انجام و درآمد حاصله را به‌صورت ارزی یا ریالی دریافت کنید. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا سالانه میلیاردها دلار از روش فریلنسری درآمد دارند. شاید باورتان نشود، اما همین الان هزاران ایرانی که مدرس حرفه‌ای زبان انگلیسی هستند به دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در کشورهایی نظیر انگلستان، کانادا، نیوزلند و حتی ایالات متحده، زبان انگلیسی تدریس می‌کنند، در سطح آیلتس و تافل و GRE! بله! باورش سخت است! چون استخدام مدرس حرفه‌ای زبان در این کشورهای انگلیسی زبان گران‌تر از استخدام مدرس ماهر زبان در ایران است.

سایت‌های بسیاری برای دورکاری وجود دارد که شما می‌توانید رایگان در آن‌ها عضو شوید. پروفایل ایجاد کنید و به معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود بپردازید. در این راه، آنچه اهمیت دارد این است که شما الفبای دورکاری و کسب‌وکار در فضای رقابتی را با صبر و پیشتکار یاد بگیرید. درآمد ارزی دورکاری با صبر حاصل می‌شود. عین بازار بورس! اگر صبر ندارید، شاید باید به‌دنبال حقوق ۸ صبح تا ۶ عصر باشید!

در این سایت می توانید آموزش های لازم برای کسب درآمد دلاری و ارزی را به دست بیاورید :

آموزش کسب و کار ارزی و دلاری

خدمات چاپ لیبل و برچسب، ریبون حرارتی ، لیبل پرینتر و بارکد اسکنر

 

شرکت تکتا ارائه دهنده خدمات چاپ لیبل و برچسب، تهیه انواع ریبون حرارتی و تجهیزات از قبیل لیبل پرینتر و بارکد اسکنر 

 با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و توسعه ابزار های مرتبط، سیستم های شناسایی خودکار (Auto-ID) با استقبال زیادی از سوی صنایع گوناگون و کسب کارهای مختلف تجاری، خدماتی، نظامی، درمانی و … جهت دستیابی سریع و دقیق به اطلاعات اشخاص، کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت شرکت تکتا با بیش از دو دهه تجربه در حوزه های مختلف نرم افزار و اتوماسیون، رسالت خود را بر آن داشت تا مشکلات کسب و کارهای مختلف را با اقدام به یکپارچه سازی زیر ساخت های زنجیره تامین (SCM) و ارتباط با مشتریان (CRM) مرتفع نماید. بدین منظور شرکت تکتا با بهره گیری از ظرفت های تخصصی و تجربه عملیاتی و اجرایی نیروی انسانی، در حوزه سیستم های شناسایی خودکار (Auto-ID) راه حل ها و محصولات کاربردی و بی رقیب خود را به صورت ذیل به مشتریان محترم ارائه می نماید :

ارائه راهکارهای مدیریت مکانیزه انبار تکتا (WMS) و سیستم جامع لیبلینگ ، بسته بندی و ردیابی قطعات و محصولات مبتنی بر بارکد بصورت یکپارچه و یا مرتبط با سایر نرم افزار های مستقر، ویژه سازمان ها، ادارات و شرکت ها.

سیستم کنترل و مدیریت اموال تکتا (AMS)، نرم افزار اموال گردانی مبتنی بر بارکد، مناسب کلیه سازمان ها، اداره ها، هتل ها، شرکت ها و کسب و کارهای گوناگون.

نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی تکتا (LPS) مبتنی بر بارکد، مناسب صنایع و خدمات گوناگون.

انجام کلیه خدمات تخصصی نرم افزار تحت وب و ویندوز.

وارد کننده انواع ریبون حرارتی (Thermal Transfer Ribbon) ریبون وکس،ریبون وکس رزین،ریبون رزین،ریبون سوپر رزین،ریبون ضد آب، در سایز های مختلف.

ارائه انواع لیبل های پشت چسب دار کاغذی (Paper)،پلی پرو پیلن (PP)،پی وی سی (PVC)،متال (Silver)،شفاف (Transparent)، اموال / خرد شونده (Security Label)،برچسب گارانتی (VOID Label) و …

ارائه مشاوره به منظور انتخاب مواد مصرفی متناسب با نوع کالا یا خدمات جهت مقرون به صرفه بودن و داشتن کارایی مناسب در شرایط مختلف محیطی برای حفظ کیفیت مطلوب.

تهیه ،تامین و عرضه بهترین نوع محصولات لیبل پرینت(Label Printer) و بارکد اسکنر(Barcode Scanner).

شرکت تکتا به منظور رفاه حال مشتریان، توسط شرکاء تجاری مجرب خود، آمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز بسته بندی از قبیل کارتن و چسب پهن را نیز دارا می باشد.

نرم افزارهای کنترل ردیابی توسط بارکد
سیستم های نرم افزاری، تحت وب و ویندوز.
سیستم های شناسایی خودکار با استفاده ازتکنولوژی بارکد و RFID، نرم افزار مدیریت انبار تکتا WMS، نرم افزار اموال گردانی مبتنی بر بارکد مدیریت اموال AMS، نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی کالا تکتا LPS

لیبل کاغذی, لیبل پی وی سی, لیبل متال, لیبل بک متال, برچسب پشت متال, لیبل اموال, خرد شونده, لیبل گچی, لیبل وُید, برچسب گارانتی, لیبل حرارتی, ترمال, لیبل ترانسپارنت, برچسب شیشه ای, لیبل پارچه ای، تایوک, لیبل های مقاوم در مقابل حرارت
انواع لیبل، برچسب
انواع برچسب انواع لیبل های پشت چسب دار خام و چاپی
تهیه و تولید لیبل های پشت چسب دار خام و چاپ برچسب لیبل، در انواع مختلف لیبل کاغذی، لیبل پی وی سی، لیبل بک متال،لیبل متال، لیبل اموال, خرد شونده، گچی،لیبل وُید, برچسب گارانتی، لیبل ترانسپارنت, برچسب شیشه ای، لیبل پارچه ای یا تایوک و … به سفارش مشتری.

انواع ریبون حرارتی
ریبون های حرارتی Thermal Transfer Ribbon جهت چاپ روی لیبل
تهیه ،تامین و عرضه بهترین نوع ریبون (Ribbon)، ریبون وکس، ریبون وکس رزین، ریبون رزین، ریبون سوپر رزین، ریبون قایل شستشو با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی به دلیل واردات مستقیم و بی واسطه.

لیبل پرینتر ، چاپگر برچسب، لیبل زن
انواع لیبل پرینتر های حرارتی رومیزی و صنعتی
تهیه، تامین و عرضه انواع لیبل پرینتر های رومیزی و صنعتی و ارانه مشاوره جهت انتخاب بهترین مدل های موجود بسته به نوع فعالیت و راه اندازی و خدمات اولیه مورد نیاز جهت راه اندازی و بهره برداری بهینه.

بارکد اسکنر
انواع بارکد اسکنر بی سیم، بارکد اسکنر سیمی و موبایل کامپیوتر
تهیه، تامین و عرضه انواع بارکد اسکنر و موبایل کامپیوتر های مورد استفاده، از بهترین انواع موجود برای صنایع، فروشگاه ها، مراکز پخش و … که جهت ثبت اطلاعات از از بارکدینگ استفاده می کنند.

تامین و پخش عمده کارتن دایکاتی ( Die Cut ) ، کارتن سه لایه، کارتن پنچ لایه، جعبه و باکس لمینتی، چسب پهن و انواع کارتریج جهت پرینتر های اداری و حرفه ای با ضمانت
سایرمواد مصرفی بسته بندی
مواد مصرفی مورد نیاز جهت بسته بندی کارتن، انواع کارتریج، چسب پهن
تامین و پخش عمده کارتن دایکاتی ( Die Cut ) ، کارتن سه لایه، کارتن پنچ لایه، جعبه و باکس لمینتی، چسب پهن و انواع کارتریج جهت پرینتر های اداری و حرفه ای با ضمانت.

برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید :

خدمات چاپ لیبل و برچسب، تهیه انواع ریبون حرارتی و تجهیزات از قبیل لیبل پرینتر و بارکد اسکنر 

 

مشاور املاک تورنتو و ونکوور (کانادا)

تهیه مسکن یکی از اصلی ترین نیاز های بشر است و امروزه به یکی از بزرگ ترین دغدغه های ما تبدیل شده، چراکه هزینه های رهن و اجاره و یا خرید واحد های مسکونی بسیار سرسام آور شده است. از سویی دیگر پیدا کردن واحد متناسب با سلیقه و بودجه هر کسی، کار را سخت تر از قبل کرده است. چانه زدن با املاک ها، صرف ساعت های متمادی در آژانس های مسکن و گشتن خانه به خانه واحد های مسکونی نیز  یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می آید.

اگر برای مشاور املاک تورنتو و مشاور املاک ونکوور
نیاز به اطلاعات دقیق دارید می توانید به سایت

https://melk.ca/blog

مراجعه نمایید

در این سایت شما می توانید اطلاعات مهاجرت به کانادا و اطلاعاتی درباره شهرهای کانادا به خصوص ونکور و تورنتو به دست بیاورید.

 

نداشتن اطلاعات در خصوص کیفیت و قیمت منطقه مورد نظر همیشه مساله ای چالش برانگیز در رهن و اجاره و خرید واحد های مسکونی بوده است.

همچنین اطلاعات از قوانین بسیار با اهمیت است و باید حتما در نظر داشته باشید و کمک گرفتن از مشاورین املاک معتبر و با تجربه بسیار به شما کمک می کند

تخصص و تجربه در حوزه املاک

ما همیشه در مواردی که تخصص نداریم، به افراد با تجربه و متخصص مراجعه می‌کنیم. در خرید و فروش خانه یا رهن و اجاره آپارتمان نیز این امر صادق است. آیا مصالح ساختمانی و سطح کیفیت آنها را  می‌شناسید؟ آیا آپارتمانی را که قصد خرید آن را دارید، با نیازهای خانواده شما همخوانی دارد؟  آیا با موقعیت ملک و آینده آن آشنایی دارید؟ و آیا رقم پیشنهادی فروشنده با ارزش واقعی ملک تطابق دارد؟ یک مشاور املاک معتبر به این سوال‌های شما پاسخ خواهد داد.

قدرت مذاکره بالا

مشاورین املاک معتبر به دلیل آشنایی به فنون مذاکره، با دقت بیشتری می‌توانند نیازهای شما را برآورده سازند. همچنین رابطه مداری مناسب یک مشاور املاک می‌تواند روند انجام یک معامله را سرعت ببخشد تا در حداقل زمان و حداکثر دقت بتوانید یک معامله موفق داشته باشید.

آشنایی با قوانین حقوقی حوزه املاک

برخی از معامله کنندگان  که بدون حضور مشاور املاک معتبر اقدام به معامله می‌کنند، پس از مدتی متوجه می‌شوند برخی موارد حقوقی به آنها تحمیل شده، در حالیکه هنگام عقد قرارداد از آن بی اطلاع بوده‌اند. مشاور املاک معتبر به دلیل آشنایی با قوانین حوزه املاک، از بروز چنین مسائلی جلوگیری کرده و تمامی موارد را قبل از امضای قرارداد به هر دو طرف گوشزد می‌کند. 

دیجی همکار : فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار (Digihamkar) بزرگ‌ ترین فراهم کننده سیستم ها و دوربین های مداربسته امنیتی حرفه ای  و تجهیزات حفاظتی در کشور است. ما مفتخریم که بیشترین قابلیت انتخاب انواع دوربین های مدار بسته امنیتی موجود را برای شما فراهم آوردیم. تمام مشتریان ما اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، سازمان ها، آموزشگاه ها، فروشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و همچنین صاحبان خانه ها که محصولات برند و حرفه ای را ترجیح می دهند، از پیشروی این صنعت، یعنی فروشگاه دوربین مدار بسته دیجی همکار حمایت می کنند.

همه محصولات ما با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و اجزای با کیفیت طراحی شده تا برترین وضوح تصویر را برای شما به ارمغان بیاورد. همچنین حجم وسیعی از کالاهای دیجیتال (موبایل، تبلت و کتابخوان‌ ها، لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم جانبی، ماشین های اداری و لوازم جانبی کالای دیجیتال)، سیستم های حفاظتی نظارتی (دوربین مداربسته، انواع ضبط کننده های ویدیویی DVR و NVR، دستگاه مرکزی اعلام سرقت (دزدگیر))، لوازم جانبی دوربین مداربسته، محصولات هایک ویژن، محصولات داهوا، نرم افزار (مالی حسابداری، امنیتی آنتی ویروس، سیستم عامل)، مجموعه نرم افزاری از برندهای متنوع، متعدد و سرشناس جهانی همچون اپل، سونی، سامسونگ، ال جی، اچ پی، کانن، بوش، هایک ویژن، داهوا، طرفه نگار و … از سوی دیجی‌همکار در اختیار شما قرار می گیرد. ضمنا حمل و نقل رایگان برای سفارش‌های بالای ۱۰۰ هزارتومان برای کل کشور می باشد.

 

 

دوربین های مداربسته امنیتی با تمام ویژگی های مورد نیاز، برای حفاظت از هر آنچه که مهم است به کمک شما می آید. دوربین های امنیتی داخلی و خارجی پیشرفته با هر سبکی اعم از دام، بالت، اسپیددام، چشم ماهی، کیوب، مینیاتوری و صنعتی از سوی دیجی همکار نیازمندی شما را در نظارت رفع خواهد کرد.

فروشگاه دیجی‌همکار (Digihamkar) با بیش از ۱۵ سال سابقه در فروش دوربین مدار بسته به همکاران و مشتریان عزیز مفتخر است که از سال ۱۳۹۴ به صورت اینترنتی به شما خدمت رسانی نماید. در این مدت با نقد و بررسی موشکافانه انواع دوربین مداربسته موجب تعجب گوگل و الکسا شده ایم. چنانکه سیر صعودی آمار بازدید و ارتقای رتبه جهانی و کشوری Digihamkar.com با شیب بسیار تندی روبه بالاست.

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار ارائه کننده :

انواع دوربین مداربسته تحت شبکه IP
دوربین تحت شبکه IP هایک ویژن
دوربین تحت شبکه IP داهوا
دوربین تحت شبکه IP تیاندی
انواع دوربین مداربسته آنالوگ
دوربین آنالوگ هایک ویژن HD-TVI
دوربین آنالوگ داهوا HD-CVI
دوربین آنالوگ سایر برندها AHD
نوع و شکل ظاهری
دیواری (Bullet)
سقفی (Dome)
اسپید دام (Speed Dome)
چشم ماهی (Fisheye)
کیوب (Cube)
انواع ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایک ویژن NVR
ضبط کننده تحت شبکه داهوا NVR
ضبط کننده تحت شبکه تیاندی NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایلوک NVR
انواع ضبط کننده ویدیویی دیجیتال DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایک ویژن DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال داهوا DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایلوک DVR
بر اساس تعداد کانال ضبط کننده NVR-DVR
دستگاه های رکوردر ۴ کانال
دستگاه های رکوردر ۸ کانال
دستگاه های رکوردر ۱۶ کانال
دستگاه های رکوردر ۳۲ کانال
دستگاه های رکوردر ۶۴ کانال
پکیج دوربین مداربسته کامل آنالوگ
پکیج دوربین HDTVI اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین HDCVI اقتصادی داهوا
پکیج دوربین AHD اقتصادی سایر برندها
پکیج کامل تحت شبکه IP اقتصادی
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی تیاندی
پکیج کامل تحت شبکه IP حرفه ای
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای تیاندی
تجهیزات دزدگیر
دزدگیر (دستگاه اعلام سرقت)
خانه هوشمند
چشمی دزدگیر
تلفن کننده دزدگیر
ریموت کنترل دزدگیر
سایر تجهیزات اعلام سرقت
تجهیزات اعلام حریق
پنل مرکزی حریق
دتکتور و سنسور
شاسی اعلام حریق
آژیر و چراغ اخطار
سایر تجهیزات اعلام حریق
سوییچ شبکه
سوییچ شبکه PoE
سوییچ شبکه بدون PoE
آداپتور، منبع تغذیه، UPS
آداپتور
منبع تغذیه صنعتی
برق اضطراری UPS
کابل و سیم و اتصالات
کابل شبکه
کابل کواکسیال
کابل فیبرنوری
کابل HDMI و VGA
سایر کابل ها
انواع اتصالات
انواع میکروفون
رک و لوله فلکسی
انواع رک
انواع لوله فلکسی
انواع جعبه
انواع بست
پایه و کاور و صفحه کلید دوربین
انواع پایه کاور
صفحه کلید دوربین مداربسته
هارددیسک دوربین مداربسته
هارددیسک وسترن دیجیتال WD
هارددیسک سیگیت Seagate

ما همیشه چالش هایی را که متخصصین امنیتی درگیر آن‌ هستند را درک می کنیم و در تلاشیم تا با عرضه ی دوربین های مداربسته با کیفیت HD (اچ دی)، Full HD (فول اچ دی) و ۴K (فور کی) خیال شما را راحت کنیم. ما متعهدیم که به طور مداوم پیشرفت کرده و بهتر و بهتر شویم. وظیفه ی ما فراهم آوری جدیدترین و برترین محصولات دوربین های مدار بسته مخفی، دام و بولت است.

انواع دوربین ها مثل دوربین بالت دید در شب، دوربین مداربسته تحت شبکه، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته TurboHD، دوربین مداربسته AHD، دوربین دام، دوربین هایک ویژن، دوربین داهوا، دوربین تیاندی، دوربین هایلوک و … بخشی از محصولات و امکاناتی است که برای شما تدارک دیده ایم. قطعا به کمک نظرات شما فروشگاه را بیش از پیش مجهز خواهیم کرد.

خرید دوربین مداربسته از نمایندگی برندها در ایران، و فروش دوربین مداربسته به شما و بدون واسطه، با شفافیت کامل در قیمت ها این اطمینان خاطر را به شما می دهد که بهترین را یافته و به جمع مشتریان دیجی همکار پیوسته‌اید. پس، از همه امکانات بزرگترین مرجع دوربین مداربسته ایران بهره ببرید.

مزایای مهم استفاده از فروشگاه دیجی‌همکار:

 • – داشتن انواع دوربین مداربسته (بیش از ۵۰۰ نوع)
 • – دارای دوربین مداربسته ارزان قیمت
 • – ارسال سریع
 • – ضمانت بهترین قیمت
 • – تضمین اصل بودن کالا
 • – اطمینان از کیفیت بالا
 • – دارای نماد اعتماد الکترونیکی ۲ ستاره
 • – عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
 • – عضو ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار

 

 

 

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

انجام بازی های ویدیویی سریع و اکشن | تصمیم گیری سریع و درست را به کاربران آموزش می دهد & | بیماری

: انجام بازیای ویدیویی سریع و مهیج ، اراده کردن سریع و درست رو به کاربران آموزش میده

 محققان می گن یافته های تحقیقات نشون میده که انجام بازیای ویدیویی سریع و مهیج، اراده کردن سریع و درست رو به کاربران آموزش میده. 

   

 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  محققان دانشگاه روچستر  فهمیدن که بازیکنان بازیای ویدیویی، حساسیت بیشتری به گردش در دور و بر دارن و این نه فقط موجب بهبود روند بازی ویدیویی می شه، بلکه مهارتای عمومی رو – که به اونا کمک می کنه فعالیتای روزانه ای مانند رانندگی، انجام چند کار با هم، دنبال کردن خودروی دوستان در خیابانها و سفر در شهر – رو بهتر بکنن.

به گفته این محققان بازیهای ویدیویی روشای آموزشی مطلوبی واسه افزایش سرعت عکس العمل در برخورد با شکلای جور واجور موقعیتا در زندگی واقعی جفت و جور می آورد.

اونا ده ها جوون ۱۸ تا ۲۵ ساله ای رو که معمولا پای بازی ویدیویی نمی نشستن مورد بررسی قرار دادن. یه گروه به مدت ۵۰ ساعت به بازی ویدیویی که نیازمند سرعت عمل زیاد بود پرداختن و گروه دیگه مدت ۵۰ ساعت به بازیای با حرکت کنه پرداختن که احتیاجی به سرعت عمل نداشت.

پس از این دوره آموزشی از همه کاربران خواسته شد در کارای زیادی که به وسیله محققان طراحی شده بود اراده کردن کنن.

محققان در این کارا از شرکت کنندگان خواستن با تماشای صفحه نمایشگر چیزی که رو که روی میده موشکافی کنن و در کوتاه ترین زمان ممکن به سووالات ساده ای مانند اینکه نقاط متحرک در صفحه به طور میانگین به سمت راست و یا چپ در حرکت بودن جواب بدن.

اونا به خاطر اطمینان حاصل کردن از اینکه این تاثیر فقط به درک چشمی محدود نیس از شرکت کنندگان خواستن تا یه کار رو هم به صورت شنیداری بکنن.

بازیکنان بازیای ویدیویی سریع تا ۲۵ درصد سریعتر از گروه بازیکنان بازیای ویدیویی راهبردی به نتیجه رسیده و جواب درست بیشتری به سوالات دادن.

به گفته این محققان بازکنان بازیای ویدیویی در کنار سرعت، از دقت عمل بالایی هم برخورداند. این بازیکنان در هر واحد وقتی، تصمیمای درست بیشتری اتخاذ می کنن.

مثل سازیای عصبی دلیل افزایش توانایی بازیکنان بازیای ویدیویی سریع در اراده کردن رو شناسایی کردن.

به گفته اونا افراد براساس احتمالاتی که دائم در سر خود محاسبه و پالایش می کنن، تصمیم می گیرن.

این روند ‘برداشت احتمالی’ میگن. مغز همیشه بخشای کوچیکی از اطلاعات چشمی و شنیداری رو در بین بررسی یه صحنه گرد آوریو در آخر وقتی اطلاعات کافی رو جمع آوری کرد، تصمیم دقیق ادراکی ارائه می کنه.

‘به گفته این محققان، تصمیما مشکی و سفید نیستن. مغز همیشه احتمالات رو محاسبه می کنه. همونطور که فرد رانندگی می کنه حرکتایی رو در سمت راست خود می بینه تخمین می زنه که ممکنه تصادف کنه یا خیر و براساس این احتمال دو تصمیم در پیش می گیره:ترمز و یا ادامه رانندگی.

مغز بازیکنان بازیای ویدیویی سریع در جمع آوری اطلاعات چشمی و شنیداری کاراترند و از این رو در وقتی که اطلاعات به حد نصاب لازم رسید، سریعتر از آدمایی که بازی ویدیویی انجام نمی دن تصمیم می گیرن.

تحقیقات قبلی این گروه نشون داده بود بازیای ویدیویی به دلیل افزایش سطح حساسیت بازیکنان به سایه های رنگی کمی متفاوت، دید رو بهتر کنه. 

هم اینکه محققین دانشگاه ویسکانسین نتیجه نظرخواهی آنلاین خود در مورد بازیهای رایانه ای گروهی هم  می گن این بازیها می تونه به عنوان تمرینات ذهنی موجب افزایش قابلیتا و مهارتای کودکان و نوجوانان  شه .

در این تحقیق مذاکرات جور واجور بین بازیکنان آنلاین از نظر ملی بودن و هم اینکه دیگه مقیاسا مانند سواد علمی، بررسی شدن تا مشخص شه این مباحثات گفت وگوهای اجتماعی بوده یا درخواستایی واسه حل مشکلات فنی.

محققین به این نتیجه رسیدن ۸۶ درصد از شرکت کنندگان واسه حل مشکلات مبادرت به باشتراک گذاری معلومات و علم خود کرده و ۵۸ درصد اونا هم از فرایندهای سنجشی و سیستماتیک که نشون دهنده تفکر علمیه، در حل مشکلات استفاده می کنن.

Sean Duncan پژوهشگر دانشگاه ویسکانسین و یکی از اعضاء این پروژه گفت: «این یافته های نشون دهنده این حقیقت هستن که تمرینات ذهنی که با هدف افزایش قابلیتا و مهارتای بازی صورت می گیرن چقدر پیچیده هستن.»

«گیمرها آزادانه درخصوص روشای هدف دار و چگونگی تفکرات خود با همدیگه به بحث می پردازن و با انجام این عمل مبادرت به ایجاد فضائی می کنن که در اون تمریناتی درخصوص نتیجه گیریای غیررسمی علمی با انجام این بازیای آنلاین صورت میگیره.»

محققین عقیده دارن آموزشای براساس بازی می تونه مکملی بر کتب درسی و آزمایشگاهای علمی حساب شن.

براساس تحقیقات جداگونه ای که به وسیله روانشناسان دانشگاه ایالتی Iowa انجام شد مشخص شد نوجوانانی که بیشتر به بازیای اجتماعی می پردازن، کمتر در نزاعا و دعواهای داخل مدرسه شرکت می کنن و بیشتر به دیگر دانش آموزان کمک می کنن.

البته تموم بازیا برابر این تحقیق به درد بخور تشخیص داده نشدن.

محققین به این نتیجه رسیدن علم آموزانی که بیشتر به انجام بازیای خشن می پردازن رفتاری از روی دشمنی داشته و کمتر از بقیه از خود بخشش نشون میدن.

تحقیقات نشون میدن این دسته از نوجوانان در مقایسه با آدمایی که کمتر به بازیای خشن می پردازن، حساسیت کمتری در برابر خشونت دارن.

این وسط علم آموزانی که بیشتر از بقیه به انجام بازیای سرگرم کننده می پردازن در مدرسه ضعیف تر بوده و بیشتر از بقیه در خطر چاقی هستن.

البته محققان می گن  هرچند بازیهای رایانه ای گروهی می تونه به عنوان تمرینات ذهنی موجب افزایش قابلیتا و مهارتای کودکان و نوجوانان شه ولی بازیهای خشن ویدیویی- کامپیوتری  با رفتار تهاجمی رابطه داره  .

 

یافته های یه مطالعه نشون میده که انجام بازیای خشن ویدیویی موجب افزایش افکار و رفتارای خشن می شه و توانایی فرد رو واسه تشخیص احساسات بقیه افراد کم می کنه.

.

منبع :