منابع پایان نامه با موضوع ارزشهای محوری P-CMM

۵-۵-۶-۱-۲- ارزشهای محوری P-CMM ارزشهای محوری این مدل که بیانگر نگرش جامع آن به توسعه قابلیتهای منابع‏ انسانی است، شامل: در سازمانهای باغ قابلیتهای منابع انسانی‏ به طور مستقیم با عملکرد کسب و کار مرتبط است. قابلیتهای منابع انسانی یک موضوع‏ رقابتی و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی است‏. قابلیتهای منابع انسانی بایستی بر اساس‏ […]